GDPR | Fotoobrazy z plátna

GDPR

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním  osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je

Fotoobrazy z plátna s.r.o.

Smetanova 1908/9

737 01 Český Těšín

IČ: 14212544

DIČ: CZ14212544

(ďalej len : „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa:

Fotoobrazy z plátna s.r.o.

Smetanova 1908/9

737 01 Český Těšín

IČ: 14212544

DIČ: CZ14212544


E-mail: objednavky@fotoobrazyzplatna.sk
Telefón: +420792366459

3. Osobnými údajmi sa chápu všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej , ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval / menoval splnomocnenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi splnomocnenca sú: 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / tla alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.         

2. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
- oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
- Váš súhlas so spracovaním na účely priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. O niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt),poskytnutie osobných údajov je potrebnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu plniť,  
- zasielanie obchodných oznámení a konanie ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza/dochádza k automatickému, individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytol / tla svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje počas doby nevyhnutnej k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaní týchto zmluvných vzťahov (počas 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, správca osobné údaje vymaže.  

V. Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 

- podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
- zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
- zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca nemá / má v úmysle predať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácií. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
- právo na prenos údajov  podľa čl. 20 GDPR.
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť v Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov 

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov. 

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Odoslaním objednávky z internetového, objednávkového formulára potvrdzujeme, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate. 

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s obchodnými podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.  

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejnia na svojich internetových stránkach a zároveň vám pošle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/tla.   

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5. 2018.

Sledujte nás na @fotoobrazy_z_platna
Fotoobrazy z plátna
Odoberajte naše novinky a akcie

Chcete, aby vám neuniklo nič dôležité z nášho eshopu?
Potom neváhajte a prihláste sa k odberu noviniek.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Prijímame online platby Visa MasterCard gPay ApplePay
Balíček vám doručí GLS Toptrans